1. Az alapítvány küldetése: a falvak – kulturálisan hátrányos helyzetben lévő települések –

kulturális örökségének, hagyományainak felkutatása, ápolása, közkinccsé tétele, és életminősége fejlesztésének elősegítése.

1.1. Alapítvány céljait komplexitásra törekedő, és kultúrára épülő hosszú távú programokkal valósítja meg. Ezen belül:

- a települések kulturális örökségének és hagyományainak feltárása, közkinccsé tételének, ápolásának és népszerűsítésének elősegítése;

- a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek esélyegyenlőségének elősegítése, és a tehetségek kibontakoztatásának elősegítése;

- komplex térségi és helyi életminőség fejlesztés – többek között információ ellátás, tájékoztatás, népszerűsítés, termékbemutatók szervezése, termék és szolgáltatás védjegy adományozása, vidékfejlesztési programok generálása;

- határon átívelő kapcsolat és életminőség-fejlesztő programok és kutatások szervezése;

- részvétel a települések arculatának formálásában, a hazai és nemzetközi kapcsolatainak kialakításában, kultúrája és termékei bemutatkozási lehetőségeinek szélesítése;

- részvétel a nemzetrészek összetartozásának elősegítésében, a magyar kultúra és nyelv határának megerősítésében, a magyar kultúra nemzetközi népszerűsítésében;

- a kialakított komplex elismerési rendszer színvonalának fenntartása;

- részvétel a nemzetközi kapcsolatok ápolásában, a kultúrák találkozásának elősegítésében, az Európai Kultúra Napja hagyományának ápolása, szélesítése, az euró-atlanti integráció elősegítése, Magyarország nemzetközi kapcsolatainak erősítése.

 

1.2. Az alapítvány fő feladatai a működése során a célok elérése érdekében: 

- a települések lakosságának, valamint a célok teljesítésében érdekelt hazai és külföldi szakemberek bevonásával felkutatja a kulturális örökséget és hagyományokat, elősegíti helytörténeti és magángyűjtemények, értéktárak létrehozását, hozzájárul új hagyományok teremtéséhez;

- a művészet különböző ágaiban tematikus közösségek szervezése (alapítvány legfőbb ereje), és működésük menedzselése;

- szervezeti elemei tagjaival, valamint hazai és külföldi együttműködő partnereivel kulturális események szervezése, és közművelődési feladatok ellátásának elősegítése;

- a művészet különböző ágait (ezen belül kiemelten: képzőművészek, irodalmárok, zenészek és énekesek) művelő helyi, hazai és külföldi személyek bevonásával kiállítások, előadóestek, irodalmi és zenei programokat, valamint tematikus alkotótáborok szervezése, és bemutatóhelyek működésének támogatása;

- a hazai nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos oktatói, nevelői és kulturális kapcsolatbővítő programok megvalósítása;

- szociális szolgáltatás, a falusi fiatalok képességfejlesztési, esélyegyenlőségi és ismeretterjesztő programjainak szervezése;

- a vidékfejlesztési problémákra választ adni képes felnőttképzési programok szervezése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése;

- az ifjúsági klubra, valamint gyermek és ifjúsági táborra alapozva tájékoztatókkal, pályázatok hirdetésével és rendezvények szervezésével részt vesz gyermek- és ifjúságvédelem feladataiban;

- Cigány Nemzetiségi Módszertani Központjára alapozva elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét, társadalmi kapcsolatának javítását;

- Komplex életminőség-fejlesztő programja keretében információellátás, tanácsadás, találkozók, kapcsolatépítés, valamint helyi és térségi termékei bemutatásának (falusi piac, térségi expo) szervezése;

- tájékoztató kiadványaival, előadásaival, értékteremtéseivel, hagyományok teremtésével és rendezvények szervezésével, valamint díjak alapításával részt vesz az euroatlanti integráció elősegítésében;

- a magyar és az egyetemes kultúra fejlesztése érdekében kifejtett tevékenység elismerésére díjakat adományoz;

- kiadványokat megjelentetése.

1.3. A felsorolt alapítványi célok megvalósításához anyagi és dologi eszközöket gyűjt és nyújt, továbbá ingatlan tulajdon (hasznosítási, bérleti) jogot szerez. Másodlagos jelleggel, vagyonával gazdálkodik, és nyújtja szolgáltatásait.

1.4. Állami feladatai:

Az alapítvány közhasznú tevékenysége során több olyan közfeladatokat lát el, amelyről törvény, vagy törvényi felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy önkormányzatnak kell gondoskodnia. Az alábbiak:

-  küldetésünk a kulturális tevékenység, amelyen belül a közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása és gazdagítása, a művelődés és művészeti közösségek működtetése, önszerveződések támogatása, a lakosság életminőségének fokozása, művészi alkotómunka támogatása, feltételeinek gazdagítása és művészi értékek létrehozása. 1991. évi XX. trv. szerint;

- előadó-művészeti  tevékenység feltételeinek megteremtése. 2008. XCIX tv-ben foglaltak szerint, valamint kulturális örökség helyi védelméhez, ápolásához kapcsolódó feladatok. 2011. CLXXXIX. tv-alapján;

- a Cigány Nemzetiségi Művelődési Központtal elősegíti a Kormány azon szándékának megvalósítását, hogy kijelölt államigazgatási szervek útján segítse a kisebbségek jogainak és sajátos érdekeinek érvényesülését. A  közművelődés és a kulturális együttműködés területén nemzetiségi feladatok végrehajtása és hozzájárulás esélyegyenlőséghez. 2011. CLXXIX tv. előírásai alapján;

- az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata alapján a művelődéshez és a kulturális életben való részvétel jogainak érvényesítése kulturálisan hátrányos helyzetű településeken; 

- az ENSZ Gyermekjogi egyezménye alapján a fiatal korosztályok életminősége fokozásában, és jövőképük kialakításában való részvétel a 1991. LXIV törvény alapján;

- az alapítvány Magyarország Alaptörvénye alapján végzi a nemzetegységesítést és a határon túli magyarsággal való kapcsolattartást, valamint folyamatosan – újabb földrészekre és országokra kiterjesztve – bővíti állandó civilkapcsolati rendszerét. „Az anyaország éltető figyelmeként” követi és népszerűsíti cselekedeteiket, példamutató programjaikat. Lehetőséget teremt anyaországi bemutatkozásukhoz, kapcsolataik szélesítéséhez, valamint közösségi és személyes elismeréseikhez;   

- az alapítvány helyet biztosít civilszervezetek működéséhez a Aranyossziget és a Böszörményi László Faluház működtetésével Aranyosapátiban, valamint az Ukrán Magyar Kulturális, Oktatási és Információs Központban Rahón (Ukrajna), erről az állami feladatról az 1990. LXV tv. 8.§ rendelkezik.